| Leveringsvoorwaarden
Artikel 1. Geldigheid
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle leveringen en alle met ROBI BV afgesloten overeenkomsten, behoudens indien en voorzover ROBI BV schriftelijk anders verklaart

Artikel 2. Offertes
Alle aanbiedingen en offertes van ROBI BV zijn vrijblijvend. Prijsopgaven door ROBI BV geschieden op basis van de dan geldende prijzen, waarbij ROBI BV zich het recht voorbehoud op doorberekening van eventuele verhoging van rechten en inkoopprijzen

Artikel 3. Overeenkomsten
Overeenkomsten komen eerst tot stand na schriftelijke akkoord verklaring door de koper met de gemaakte offerte

Artikel 4. Omvang van de overeenkomst
Overeenkomsten die zijn gebaseerd op door de afnemer verstrekte tekeningen, modellen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens, worden steeds aanvaard onder voorwaarde dat de te verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd. Wanneer dit niet het geval is, is ROBI BV gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen dan wel de overeenkomst te annuleren Alle onverwerkte voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen alsmede de reeds verwerkte materialen bevinden zich voor rekening en risico van de koper bij ROBI BV

Artikel 5. Levering
De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats waaruit door of namens ROBI BV wordt geleverd. De opgave van de levertijd geschiedt onder voorbehoud ROBI BV zal zich zoveel mogelijk en naar vermogen aan de opgegeven levertijd houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding die ROBI BV redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien. Zodanige overschrijding verplicht ROBI BV niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de order te annuleren. Wordt de levertijd met maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast te stellen grenzen overschreden, dan is de koper bevoegd haar prestatie op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden

Artikel 6. Garantie
De garantie van ROBI BV indien gegeven, gaat niet verder dan tot het leveren van nieuwe goederen ( tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk is ) in geld uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk. Betreft het garantie op een product van een leverancier van ROBI BV , dan geldt deze gelijkelijk voor de koper, met ROBI BV als intermediair. Door ROBI BV geconfectioneerde stoffen worden gedurende een periode van twaalf maanden gegarandeerd, gerekend vanaf het tijdstip van gereedkomen van de werkzaamheden mits de opdrachtgever ROBI BV onmiddellijk na het constateren van het gebrek in kennis stelt en ROBI BV in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen. Rek en krimp van stoffen valt niet binnen de garantie bepalingen en zijn, na het gereedkomen van de werkzaamheden, voor risico van de opdrachtgever. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien derden, zonder overleg met ROBI BV ( onderhoud ) werkzaamheden hebben verricht aan de door ROBI BV geleverde producten of indien de producten zijn blootgesteld aan omstandigheden waarvoor zij niet ge‘igend zijn. Indien een beroep op garantie is gebaseerd op het confectioneren volgens verkeerde maatvoering wordt alleen garantie verleend voor zover de gebreken aan ROBI BV zijn toe te rekenen. Dat wil zeggen de garantiebepalingen zijn niet van kracht indien ROBI de werkzaamheden heeft verricht overeenkomstig opdrachten gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte tekeningen, modellen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens

Artikel 7. Betaling
Betaling dient uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van welke termijn de koper van rechtswege jegens ROBI BV in gebreke zal zijn, in welk geval ROBI BV gerechtigd is de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd overige rechten ingevolge Wet en overeenkomst van ROBI BV. In geval van niet-tijdige betaling is ROBI BV tevens gerechtigd haar vordering te verhogen met de wettelijke rente, ingaande 30 dagen na factuurdatum Indien ROBI BV zich genoodzaakt ziet de incasso van haar vordering op de koper uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten wegens juridische bijstand, gebaseerd op het landelijk basis uurtarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, geheel voor rekening van de opdrachtgever

Artikel 8. Extra kosten, meer- en/of minder werk
kosten ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Meer- en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties welke niet in de offerte zijn begrepen en door de opdrachtgever worden verlangd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
De krachtens de overeenkomst aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven, voor rekening en risico van de opdrachtgever, eigendom van ROBI BV en gaan eerst in eigendom over op de opdrachtgever nadat volledige betaling aan ROBI BV heeft plaats gevonden. Ter dekking van de aanspraken dienen niet alleen de reeds geleverde, doch nog niet betaalde goederen, maar ook die geleverde goederen die reeds wel betaald zijn, en wel tot het totale bedrag van de aanspraken van ROBI BV. Verkeert de opdrachtgever jegens ROBI BV in wanprestatie, dan mag ROBI BV het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terugnemen c.q. doen terugnemen

Artikel 10. Reclame
Alle reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na levering in het bezit van ROBI BV zijn. Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde mits zij schriftelijk zijn ingediend binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur. Zij geven de opdrachtgever niet het recht zijn betalingen op te schorten.

Artikel 11. Overmacht
ROBI BV is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van opdrachten tengevolgen van overmacht zoals bedoeld in artikel 75, boek 6, titel 1, afdeling 9 van het NBW

Artikel 12. Geschillen
Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de order, alsmede elk ander geschil, terzake van of in verband met de order, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Haarlem. Een geschil is aanwezig indien één van de partijen zulks stelt

Haarlem, 2008

Robi Project Support bv
Drukkersweg 4
2031 EE Haarlem